Please reload

Zadnje novosti

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

March 7, 2017

U periodu od 1.3.2016.  do 31.10.2016. , uz podršku Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ proveden je projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja“.
Projektom se nastojalo doprinijeti smanjenju kriminaliteta, s naglaskom na rodno zasnovano nasilje na području Grada Mostara kroz rad na osnaživanju mladih ljudi i policijskih službenika/ca za prepoznavanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja.

Kroz projektne aktivnosti ostvareno je sljedeće:
• 17 vršnjačkih edukatora obučeno je za rad sa vršnjacima kroz učešće u programu vršnjačke edukacije;
• 175 srednjoškolaca/ki informisano je o rodno zasnovanom nasilju i mehanizmima za borbu protiv nasilja kroz učešće u dodatnih 10 radionica vršnjačkih edukatora/ica za Vijeća učenika škole u minimalno 10 srednjih škola;
• 15 policijskih službenika Policijske uprave Mostar poboljšalo svoje kompetencije za rad sa žrtvama i počiniocima nasilja kroz učestvovanje na trening „Inicijalni kontakt sa žrtvom i nasilnikom: Uloga policijskih službenika u začaranom krugu porodičnog nasilja“.
Aktivnim učešćem mladih osoba i policijskih službenika rodno zasnovano nasilja i mehanizmi za njegovo sprečavanje i prevenciju, stavljeni su u fokus javnosti, te će sličnim aktivnostima i u budućnosti ostati u fokusu ove organizacije.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Pretraga po tagovima
Please reload

Arhiva

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon