Radionica za roditelje „Kako uspješno komunicirati s tinejdžerima?“

U ponedjeljak 20.3.2017. godine u prostorijama Osnovne škole „Gnojnice“ članice Centra za psihološku podršku održale su radionicu za roditelje pod nazivom „Kako uspješno komunicirati s tinejdžerima?“ Cilj radionice bio je ukazati roditeljima na važnost pravilne komunikacije s tinejdžerima, na najčešće greške kod roditeljskog pristupa tinejdžerima i šta roditelji mogu uraditi kako bi pronašli efikasne načine komunikacije sa svojom djecom koja se nalaze u osjetljivom razvojnom periodu. Radionici je prisustvovalo 13 roditelja a tema koja je odabrana za radionicu je ključna u današnjim društvenim zbivanjima jer je komuniciranje jedna od ključnih kompetencija za lični razvoj, uključivanje u društ

Proljetna psihodramska radionica za lični rast i razvoj

Izađimo iz (ne)udobne apatije zimskog sna... Odložimo stare kapute tjeskobe i zatvaranja pred novim. Pozdravimo sunce i promjene u sebi i oko sebe! Zašto ovo proljeće ne bi bilo početak novog ciklusa, kako u prirodi – tako i u vašem životu? Promjene čekaju spremne u vama, iskoristite priliku da pogledate u njih i pokrenete se! Udruženje za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama“ sa radošću vas poziva na PROLJETNU PSIHODRAMSKU RADIONICU ZA LIČNI RAST I RAZVOJ 01.04.2017. (subota), u prostorijama Udruženja „Snaga mladih / Youth power“ – dr. Ante Starčevića 32A/4 Tu ćete imati mogućnost započeti ciklus rada na sebi, proširiti vidike, doći u kontakt sa svojim temama, kao i upoznati psihodramske

Peer support program u osnovnim školama Gnojnice i Ilići

U 2016/17 školskoj godini u okviru projekta ,,Prevencija vršnjačkog nasilja u prigradskim područjima Grada Mostara’’ kojeg finansira IN Fondacija-fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH, organizovale su se peer support radionice za učenike O.Š. ,,Gnojnice’’ i O.Š. ,,Ilići’’.Održano je ukupno 20 radionica, a obuku je prošlo ukupno 35 učenika. Učenici su prihvatili svoje uloge peer edukatora i spremni su da znanja i vještine koje su stekli u procesu edukacije prenesu svojim vršnjacima. Učenici koji su učestvovali na edukacijama birani su po svojim akademskim, socijalnim sposobnostima i vještinama sa kojima mogu biti primjer i podrška, kao i uzor svojim vršnjacima, t

Finaliziran projekt „Podizanje kvalitete obrazovanja učenika s razvojnim poteškoćama“

"Podizanje kvalitete obrazovanja mladih s poteškoćama u razvoju - Zajedničkim snagama do kvalitetnijeg obrazovanja” je projekat koji je implementiran u saradnji s Vijećem mladih Grada Mostara, a realizuje se u sklopu drugog ciklusa grantova Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije "Jednakost za sve" pod pokroviteljstvom USAID-a. Održavanjem okruglog stola na temu “Obrazovanje učenika s razvojnim poteškoćama“ finaliziran je devetomjesečni projekt koji je za cilj imao ukazati na nepovoljan položaj mladih s razvojnim poteškoćama u sistemu srednjoškolskog obrazovanja u HNK kroz utvrđivanje metodologije za podsticanje optimalnog razvoja sposobnosti, vještina i znanja na očuvanim p

Obilježavanje Međunarodnog dana mentalnog zdravlja

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mentalnog zdravlja, 10.10.2016.godine organizovana je ulična akcija “ Otvori um, prekini stigmu". Građani su imali priliku da saznaju nešto više o mentalnom zdravlju, ali i porazgovaraju sa psiholozima o svemu onome što ih zanima o mentalnom zdravlju. Prolaznike je uglavnom zanimalo kako prepoznati da je vrijeme da se potraži stručna pomoć i kome se obratiti, koja je razlika između psihologa i psihijatra, kako pružiti prvu psihološku pomoć, te na koji način očuvati mentalno zdravlje. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja je "Dostojanstvo u mentalnom zdravlju" te je zbog toga posebna pažnja posvećena predrasu

Trening “Razumijevanje mentalnog zdravlja“

26.10.2016.godine članice naše organizacije su u prostorijama Grada Mostara održale trening za Vijeće učenika srednjih škola pod nazivom ,,Razumijevanje mentalnog zdravlja''. U prosjeku 1 od 4 osobe tijekom života suočiti će se s psihičkim smetnjama, a 1 od 5 će imati poteškoće koje se mogu dijagnosticirati kao psihički poremećaj ili bolest (Davison i Neale, 1998). Psihičke bolesti se najčešće prvi put pojavljuju do 22. godine života (Hunt i Eisenberg, 2010), te su stoga učenici u srednjim školama posebno ranjiva skupina. Osim biološkog i psihološkog sazrijevanja, srednjoškolci se s ulaskom u adolescenciju suočavaju s nizom novih životnih izazova koji mogu biti doživljeni kao izrazito stres

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

U periodu od 1.3.2016. do 31.10.2016. , uz podršku Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ proveden je projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja“. Projektom se nastojalo doprinijeti smanjenju kriminaliteta, s naglaskom na rodno zasnovano nasilje na području Grada Mostara kroz rad na osnaživanju mladih ljudi i policijskih službenika/ca za prepoznavanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja. Kroz projektne aktivnosti ostvareno je sljedeće: • 17 vršnjačkih edukatora obučeno je za rad sa vršnjacima kroz učešće u programu vršnjačke edukacije; • 175 srednjoškolaca/ki informisano je o rodno zasnovanom nasilju i mehanizm

Nastavak aktivnosti na projektu „Obrazovanje za sve“

Projekat „Obrazovanje za sve“ implementiran je od strane Grada Mostara u saradnji sa Udruženjem mladih psihologa i Udruženjem Roma „Neretva“, podržan je od strane Roma Education Fund-a, u periodu od 1.4.2015. do 31.8.2016 godine. Projekat se nastavlja i u 2016/17 školskoj godini u periodu od 1.9.2016. do 31.7.2017. godine. Glavni cilj projekta je pružanje jednakih društvenih, obrazovnih i kulturnih prilike za svu Romsku djecu kroz puno uključivanju u osnovnu školu, uključujući i djecu koja su upisana u školu, djeca koja su izvan školskog sistema i djecu koji su odustala od školovanja; održavanje i poboljšanje dolazaka u školu i povećavanje uključenosti roditelja Roma u obrazovni proces nji

Obuka za volontere na projektu “Stariji brat, starija sestra“

U drugoj polovici novembra krećemo sa obukom drugu generaciju volontera na projektu „Stariji brat, starija sestra“. Obuka se sastoji od 4 informativno – edukativne radionice čiji cilj jeste povećanje kompetencija volontera za rad s djecom koja dolaze iz socijalno-ekonomski ugroženih porodica. U drugoj godini projekta 13 volontera sa različitih fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i Sveučilišta u Mostaru će učestvovati u različitim aktivnostima i dobiti priliku za druženje s mališanima Mostara i stvaranje novih prijateljstava. Projekat ima za cilj socijalno uključivanje i pružanje psihosocijalne podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman studenata. Projekat je namijenjen djeci osn

Obrazovanje za sve

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je pružanje jednakih društvenih, obrazovnih i kulturnih prilika za svu Romsku djecu kroz puno uključivanju u osnovnu školu, uključujući i djecu koja su upisana u školu, djecu koja su izvan školskog sistema i djecu koji su odustala od školovanja, te održavanje i poboljšanje dolazaka u školu i povećavanje uključenosti roditelja Roma u obrazovni proces njihove djece. Aktivnosti: Projekat se provodi od 2015/16 školske godine a aktivnosti podrazumijevaju: - Osnivanje dva produžena boravka za korisnike/ce projekta u dvije projektne škole; - Osiguravanje dopunske nastave za poboljšanje školskog uspjeha za korisnike/ce projekta; - Održavanje sedmičn

Program prevencije vršnjačkog nasilja u prigradskim naseljima Grada Mostara

Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je smanjenje stope vršnjačkog nasilja među djecom u prigradskim naseljima Mostara kroz poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja učenika, te osnaživanje roditelja i nastavnog kadra za davanje doprinosa pri smanjenju stope vršnjačkog nasilja. Aktivnosti: Projektne aktivnosti usmjerene su na jačanje trijade učenik/ca – nastavnik/ca – roditelj kroz interaktivne radionice i individualno psihološko savjetovanje za učenike/ce, radionice za nastavnike/ce, te tematske roditeljske sastanke. Rezultati: • Preko 300 učenika/ca osnovnih škola iz prigradskih područja Mostara prošlo kroz program jačanja socio-emocionalnih kompetencija; • Organizovano više 20

Stariji brat, starija sestra

Cilj projekta: Projekat ima za cilj socijalno uključivanje i pružanje psihosocijalne podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman studenata/ica. Aktivnosti: Projektne aktivnosti namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta, između 7-14 godina. Projektom se djeca koja su korisnici/ce projekta uvezuju sa „starijom sestrom“ ili „starijim bratom“, odnosno volonterom/kom koji se na sedmičnom nivou druže sa djecom, te na taj način djetetu osiguravaju povjerljiv, siguran i podržavajući odnos sa odraslim modelom. Rezultati: • 13 studenata/ica preuzelo ulogu „starijeg brata/sestre“; • 13 porodica pod rizikom, odnosno djece iz porodica pod rizikom, koristilo usluge projekta. Partn

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Cilj projekta: „Doprinijeti smanjenju kriminaliteta, s naglaskom na rodno zasnovano nasilje na području Grada Mostara kroz rad na osnaživanju mladih ljudi i policijskih službenika/ca za prepoznavanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja“. Aktivnosti: U svrhu ostvarivanja projektnog cilja organizovane su obuke za predstavnike/ce 20 srednjih škola s područja Mostara putem kojih su isti obučeni da djeluju kao vršnjački edukatori/ce, te u skladu s tim stečeno znanje prenosili svojim vršnjacima/kinjama. Također, dio ciljne grupe činili su policijski službenici/ce koji su prošli kroz Trening „Inicijalni kontakt sa žrtvom i nasilnikom: Uloga policijskih službenika u začaranom krugu porodičnog n

Zajedničkim snagama do kvalitetnijeg obrazovanja

Cilj projekta: Opći cilj ovog projekta je unaprijediti uslove za inkluzivno obrazovanje sa posebnim naglaskom na poštivanje različitosti i društvene kohezije u školama koje pohađaju društveno marginalizirane grupe poput mladih sa razvojnim poteškoćama u srednjoškolskom obrazovanju. Aktivnosti: Kako bi se ostvario projektni cilj održane su 4 edukacije za nastavnike/ce koji rade s učenicima/ama s razvojnim poteškoćama u Srednjoj tekstilnoj i poljoprivrednoj školi u Mostaru. Edukacije su se bavile individualiziranom pristupu u radu sa ciljnom skupinom i metodologijom izrade individualnih planova, sadržane u naknadno objavljenom priručniku „Izrada programa po mjeri svakog djeteta“ koji je nam

Mame društvo grade

Cilj projekta: Glavni cilj projekta bio je jačanje uloge žena u procesima pomirenja i povjerenja među različitim etničkim grupama u Mostaru i Nevesinju kroz poboljšanje psihološke i socio-ekonomske pripremljenosti trudnica iz rizičnih kategorija i njihovih partnera za porod kroz individualno i grupno savjetovanje i umrežavanje porodilja iz Mostara i Nevesinja. Aktivnosti: Kroz projekat su organizovane radionice za trudnice iz Mostara i Nevesinja koje su imale za cilj osiguravanje psihološke podrške i pripreme za porod, uz naglasak na osnaživanju korisnica za buduću ulogu majke. U svrhu obilježavanja završetka projekta organizovan je Sajam za trudnice i mame „Odgajajmo tolerantno društvo“, ko

Studentsko savjetovalište Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

Cilj projekta: Projekat Studentsko savjetovalište Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru imao je za cilj osigurati stručnu psihološku pomoć i podršku studentima/icama Mostara u svrhu unapređenje kvalitete života i akademskog napretka. Aktivnosti: Projektom je studentima/icama Mostara osiguran niz tematskih treninga za lični i profesionalni rast i razvoj: Prezentacijske vještine; Osnaživanje kroz upravljanje konfliktima; Tehnike za motivaciju u učenju ''Nauči učiti''; Stress i time managment. Pored grupnih radionica, studentima/cama je omogućeno korištenje usluga individualnog savjetovanja. Rezultati: Preko 150 studenata/ica učestvovalo u grupnim treninzima, Preko 20 studenata/ica koristilo

Razvoj omladinskog volonterizma u Mostaru

Cilj projekta: Cilj projekta "Razvoj omladinskog volonterizma" bio je promovisanje volonterizma među mladima Mostara, u svrhu jačanja omladinskog aktivizma i nevladinog sektora. Aktivnosti i rezultati: • Interaktivne radionice o aktivizmu i volonterizmu održane u 15 srednjih škola Mostara; • Održano 15 volonterskih akcija; • Preko 1000 srednjoškolaca/ki učestvovalo u volonterskim akcijama. Donatori: Fondacija Mozaik, Light for the World, Austrijska razvojna agencija, SHL fondacijom u periodu 2013/14 godina.

Obuka za odabir zanimanja i razvoj karijere "Tvoja karijera - Tvoj život"

Cilj projekta: Projekat Obuka za odabir zanimanja i razvoj karijere „Tvoja karijera – tvoj život“ imao je za cilj osposobiti mostarske maturante/ice za odabir karijere kompatibilne njihovim karakternim crtama i sposobnostima, uz promociju mostarskih visokoobrazovnih institucija. Aktivnosti: Projekat je organizovan na godišnjem nivou u periodu 2012-2015, a aktivnosti su obilježene psihološkim testiranjem, interaktivnim radionicama, individualnim intervjuima namijenjenim maturantima/cama, te kulturno edukativnom manifestacijom „Sajam fakulteta“ koja je budućim studentima/cama i akademskim građanima/kama Mostara poslužila kao platforma za konkretan i provjeren izvor informacija o mogućnostim

Zadnje novosti
Arhiva
Tagovi
Prati nas
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by CPPMostar.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon